Menu

Gotlands Golfförbund

kallar till

ordinarie årsmöte

Den 27 mars 2019 kl 18:00

på Gotlands Idrottsförbund.

Dagordning

 1. upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden
 2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. fastställande av föredragningslista
 4. val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets‑ och räkenskapsåret
 8. fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av

överskott eller underskott enligt den fastställda balansräk­ningen

 1. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 • fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen
 • Val av
  1. ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 • behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
 1. rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FM-frågor
 • beslut om val av ombud och suppleanter till SGF:s FM
 • beslut om val av ombud och suppleant till DF-möte
 • övriga frågor (information och diskussion).

 

 • 10-12 samt § 15-16 behandlade vid Gotlands Golfförbunds höstårsmöte

2018-11-20.